Client Login
Username :
Password :
 
1.ข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินของ บริษัทหลักทรัพย์แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน) การนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่หรือตีพิมพ์ซ้ำไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน จะต้องอ้างอิงแหล่งที่มา หรือจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน

2.ข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆ นำมาพิจารณาและศึกษาโดยยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ก่อนจัดทำเป็นบทสรุปและความคิดเห็น ทั้งนี้ได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเนื้อหารูปแบบและการพิมพ์อย่างระมัดระวัง แต่ไม่อาจยืนยันยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งมิได้มีเจตนาที่จะนำไปสู่การชี้นำ ในการลงทุนแต่อย่างใด

3.ข้อมูลและบทวิเคราะห์ต่างๆ รวมถึงการสนทนาผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิคส์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้นำเสนอข้อมูล ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป การนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ใดๆ เป็นดุลยพินิจของผู้ใช้ข้อมูลแต่ฝ่ายเดียว บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

4.ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ จะต้องเก็บรักษา ชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสในการเข้าระบบ (Password) และรหัสผ่านที่ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ (PIN) ไว้เป็นความลับรวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ผ่านระบบนั้นๆ ด้วย

5.บริษัทฯ สงวนลิขสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงบริการ รูปแบบการให้บริการ หรือตัดบริการออกในอนาคต โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

6.เนื้อหาในเว็บไซต์นี้อาจจะมีการเชื่อมต่อไปสู่เว็บไซต์อื่น ซึ่งเป็นของและจัดการโดยบริษัทอื่น บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความถูกต้องและเนื้อหาของข้อมูลในเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อนั้น

ให้ถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์นี้ รับทราบและยอมรับข้อตกลงสำหรับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์   www.adkinsononline.com

 


ลูกค้าสัมพันธ์  :  โทรศัพท์ : 0-2205-7111   โทรสาร : 0-2205-7019    Email : cgsetrade@countrygroup.co.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2004-2015 บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)